Bibliografia  

 

 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

 OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ

 

 OPIS BIBLIOGRAFICZNY JEDNEGO TOMU WIELOTOMOWEJ PRACY ZBIOROWEJ

 

 OPIS BIBLIOGRAFICZNY  FRAGMENTU (ROZDZIAŁU, OPOWIADANIA, WIERSZA) KSIĄŻKI

 

 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU (ROZDZIAŁU, ARTYKUŁU) KSIĄŻKI Z PRACY ZBIOROWEJ

 

 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

 

 OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI

 

  OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU

 

 OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH:

 OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury)

 

 OPIS BIBLIOGRAFICZNY  FILMU

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  DOKUMENTU DŹWIĘKOWEGO

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY

STOSOWANY

W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

 

Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji.

 

Co to jest BIBLIOGRAFIA? 

 

Bibliografia - to uporządkowany według ustalonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów) z najważniejszymi informacjami o każdej z pozycji.

 

Bibliografia załącznikowa – wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor wykorzystał przy pisaniu pracy lub które poleca czytelnikowi jako związane z tematem jego pracy.

Bibliografia załącznikowa zamieszczana jest najczęściej na końcu książki, pracy lub artykułu (rozdziału).

 

Literatura podmiotu – omawiane przez nas w pracy utwory literackie.

 

Literatura przedmiotu – wykorzystywane przez nas opracowania ogólne (np. słowniki, encyklopedie, historie literatury)  i szczegółowe (książki, artykuły, dokumentny elektroniczne).

 

Materiały pomocnicze – wykorzystywane do „ubarwienia” naszej wypowiedzi fragmenty filmów, obrazy, muzyka, itp.

 

  do góry

 

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

 

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania, ISBN.

 

Przykład:

Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd. 3, Warszawa, Prószyński i S-ka, 1993, ISBN 83-07-02948-1.

 

Pamiętaj aby pisać w ciągu – od marginesu do marginesu.

 

Zwracaj uwagę na znaki przystankowe i stosuj je konsekwentnie. Każdy element opisu należy oddzielić od siebie przecinkiem, a na końcu postawić kropkę.

 

Informacji o książce szukaj na stronie tytułowej, a nie na okładce.

 

AUTOR:

 TYTUŁ:

WYDANIE:

 WYDAWNICTWO:

 

NUMER ISBN:

 

 do góry

OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ

 

Przykład:

Kompendium wiedzy o ekologii, Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej, Wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa, PWN, 2001, ISBN 83-01-13589-1.

   do góry

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY

JEDNEGO TOMU WIELOTOMOWEJ PRACY ZBIOROWEJ

 

Przykład:

Poezja polska 1914-1939: antologia, Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak, Wyd. 3 poszerz., Cz. 1, Warszawa, Czytelnik, 1984, ISBN 83-07-00395-4.

    do góry

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  FRAGMENTU (ROZDZIAŁU, OPOWIADANIA, WIERSZA) KSIĄŻKI

 

Opis całości książki (gdy cała książka jest tego samego autorstwa) jak poprzednio, dodatkowo tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.

 

Przykład:

Hutnikiewicz Artur, Od czystej formy do literatury faktu, Wyd. 5, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1988, ISBN 83-7052-804-X,  Ekspresjonizm, s. 70-92.

 

Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora.

 

Przykład:

Lipska Ewa, Ja, Kraków, Wydaw. Literackie, 2004, ISBN 83-7889-57-67, A jednak miłość, s. 41.

 

    do góry

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU (ROZDZIAŁU, ARTYKUŁU) KSIĄŻKI Z PRACY ZBIOROWEJ

 

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora rozdziału, Tytuł rozdziału, W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział, Redaktor w pracy zbiorowej, autor opracowania, Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania, ISBN, strony zajęte przez rozdział.

 

Przykład 1:

Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce, W: Dziennikarstwo i świat mediów, Pod red. Zbigniewa Bauera, Warszawa, Czytelnik, 1986, ISBN 83-4567-37-87,  s. 192-224.

 

Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów:

Stachura Edward, Wielki Testament, W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej, Wybór Marek Wawrzkiewicz, Warszawa, Książka i Wiedza, 1999, ISBN 83-6754-23-56, s. 380-381.

 

    do góry

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

 

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu, "Tytuł czasopisma",  rok,  numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł.

 

Przykład:

Jaworski Marcin, Różewicz - ostatni modernista, "Polonistyka", 2005, nr 5, s. 18-24.

    do góry

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI

 

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora recenzowanej książki, Tytuł recenzowanej książki, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania, ISBN, Rec. Imię i nazwisko autora recenzji, Tytuł recenzji, "Tytuł czasopisma",  rok,  numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję.

 

Przykład:

Kuczok Wojciech, Gnój, Warszawa, Wyd. Literackie, 2003, ISBN 83-6675-21-42, Rec. Piotr Śliwiński, Normalni, wydrążeni, źli, "Tygodnik Powszechny",  2004, nr 32, s. 11.

 

    do góry

OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU

 

Elementy opisu:

Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu, Tytuł wywiadu, Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad, "Tytuł czasopisma", rok, numer, numery stron.

 

Przykład:

Kuczok Wojciech, Jestem bardzo pokrzywiony, Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz, "Polityka",  2004, nr 3, s. 58- 59.

 

    do góry

OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

 

Książka na płycie CD-ROM:

 

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja 1.03.16, Łódź, Promedia CD, 1998, ISBN 83-7231-3.

 

 

Fragment książki elektronicznej:

 

Kopaliński Władysław, Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM], Wersja 1.00.000, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 2000, Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych, ISBN 83-01-13194-2.

 

 

Książka w Internecie:

 

Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [on line], Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.

 

Strona www:

 

Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online], Kraków, Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji  Naukowej, Dostępny w Word Wide Web: http://www.ap. krakow.pl/whk/.

 

Artykuł w czasopiśmie internetowym:

 

Karpiel Anna, Motyw szatana w literaturze romantycznej, W: "Konspekt" [on- line], 2005, nr 2, Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm, ISSN 1509-6726.

    do góry

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury)

 

Jak opis rozdziału z książki:

 

Velasquez Diego, Infantka Małgorzata [il.], W: Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław, Ossolinem,1986, ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI.

    do góry

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  FILMU

 

Pan Tadeusz [film], Reż. Andrzej Wajda, Warszawa, Vision Film, 1986,

1 kas. wiz. VHS.

Wajda A. (Reż.), Pan Tadeusz [Film], Warszawa, Vision Film,  2000, 1 płyta DVD.

    do góry

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  DOKUMENTU DŹWIĘKOWEGO

 

Pawlikowska-Jasnorzewska M., Wiersze [Dokument dźwiękowy], Warszawa, Polskie Nagrania, 1988, Taśma magnet.

 

Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.

 

Zwracaj uwagę na znaki przestankowe - Stosuj je konsekwentnie!!! Każdy

element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym

Opisy powinny być uporządkowane  w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

do góry